Akademia Dziedzictwa Kresów powstaje jako stałe seminarium programotwórcze, które ma na celu stworzenie strategii programowej Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Seminarium będzie funkcjonować pod kierunkiem Komitetu Sterującego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej i będzie stanowić podstawową formę działalności programotwórczej nowo tworzonej instytucji kultury.

Koncepcja organizacyjna i funkcjonalna Akademii nawiązuje do metody pracy twórczej- „akademia pro publico bono” zaczerpniętej z działalności kulturotwórczej Kolegium Wigierskiego. Oparta jest na funkcjonowaniu stałej grupy seminaryjnej, tworzonej na zasadach społeczeństwa obywatelskiego, według konwencji: spotkanie-rozmowa-współdziałanie. W toku działalności seminaryjnej dokonuje się integracja właściwego środowiska pracy twórczej, zorientowanego także na wspieranie merytoryczne i opiniotwórcze działań nowej instytucji muzealnej. Niezależnie od głównego celu, jakim jest kształtowanie treści programowych Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, w toku działalności seminarium Akademia Dziedzictwa Kresów powinno ukształtować się swego rodzaju gremium opiniotwórcze, które w przyszłości stałoby się naturalnym partnerem społecznym Muzeum, wspierającym jego działalność na zasadach odpowiadających roli klasycznego towarzystwa przyjaciół tej instytucji. Zaplanowane w takim trybie działania mają przyczynić się do uspołecznienia misji Muzeum i do wprowadzenia tego przedsięwzięcia w system kultury pamięci tworzony według założeń Karty Solidarności- instytucji wspierania pracy organicznej i komunikacji społecznej powołanej do istnienia w ramach ruchu społecznego Pro Publico Bono (Województwo Podkarpackie od wielu lat jest czynnym uczestnikiem tych działalności).