Projekt pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej jest realizowany przez Departamentem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie) oraz budżetu Województwa Podkarpackiego.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie do 2018 roku zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie podkarpackim w procesie świadczenia usług z zakresu kultury, ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, a tym samym zwiększenie ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie województwa podkarpackiego oraz jakości tych usług.

Głównym założeniem projektu jest cyfrowe udostępnienie informacji publicznych dot. o dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w polskich muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach osób prywatnych. Informacje te będą udostępniane w całości bezpłatnie. Portal ma być centralnym punktem gromadzenia i udostępniania jak największego zbioru treści, informacji i obiektów w formie cyfrowej 2d i 3d dotyczących dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zasoby te stanowić będą zbiór uporządkowanych i publicznie dostępnych informacji o historii Kresów Rzeczpospolitej, współtworzącej warstwę narracyjną planowanego w dalszej kolejności Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej. W pierwszej fazie działania portalu planowane jest pozyskanie i udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów i instytucji kultury funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, które zadeklarowały wstępnie udostępnienie swoich zasobów na cele realizacji projektu, a w dalszej perspektywie współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego. Planuje się, że w realizacji uczestniczyć będą muzea i instytucje kultury: Muzeum Zamek w Łańcucie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu w charakterze partnerów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jako lider projektu. W ramach realizacji projektu planowane jest wykorzystanie (wraz z ewentualną modernizacją sprzętu i oprogramowania) istniejącej infrastruktury teleinformatycznej służącej do digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturalnego, pozostającej w dyspozycji Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (MOR) oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (WIMBP).

 

Aktualna prezentacja projektu
Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej

POBIERZ